حلال ها

به خاطر حلال ها بجنگ!؟

حلال ها

به خاطر حلال ها بجنگ!؟

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر

یک هفتم

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۳۲ ب.ظ

ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از هفت ﻣﯿﻠﯿﺎرد آدم روی ﮐره ی زﻣﯿﻦ اﻻن اﯾﻨﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﻪ ﺑﺸﻦ ﺗﺎزه ﻣﯿﺸﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ آدم ﻫﺎ ﺣﺎﻻﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﺖ ﭼﯿﻪ ؟ اﺻﻠﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﯽ
دﻧﯿﺎ بزرﮔﺘﺮ از اوﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎد و ﺗﻮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اوﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮای ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ